Opening nieuw Leencafé in de wijk Lariks

april 2016

Heropening Leencafé in de Vijverhof

mei 2014


Na plaats te hebben gehad in de recreatieruimte van de Vijverhof, wordt het Leencafé meegenomen in de plannen voor de verbouwing van de Vijverhof en krijgt het Leencafé een eigen ruimte.

Op 15 mei 2014 wordt deze feestelijk geopend.


Doelstelling is om elke woensdagmiddag iets te organiseren, voor volwassenen en/of kinderen. Hiermee willen we sociale contacten stimuleren en lezen stimuleren. In november hebben we meer ideeën uit gewerkt en hebben daar een paar van uitgevoerd; te beginnen voor de kinderen van Peelo. Tevens wordt de ouders een gratis kopje koffie of thee aangeboden.

Natuurlijk moest er eerst bekendheid worden gegeven aan de plannen in het Leencafé. De posters en de flyers voor de winkels in Peelo en de basisscholen De Scharmhof, De Veldkei en De Driesprong werden enthousiast ontvangen. Opvallend was dat er veel ouders en leerkrachten er van uit gingen dat het Leencafé alleen voor ouderen was.

De eerste activiteit was op 14 november: voorlezen  en werd Bang Mannetje gespeeld. De kinderen deden leuk mee met het gespeelde verhaal en gingen daarna spontaan in de kinderhoek boeken bekijken en lezen. De aanwezige moeders vonden het zeker de moeite van een vervolg waard.


In 2013 gaan we op volle kracht door en is het de bedoeling dat ook in Vredeveld o.a. lees- en knutselactiviteiten ontplooid gaan worden. Er zijn bewoners van De Vijverhof die al hebben aangegeven te willen helpen en ook de coördinator activiteiten van de Vijverhof ziet een vorm van samenwerking wel zitten. Naast bekendheid op de scholen en winkels zal er uitbreiding gezocht worden richting krant, buurtwerk en bewonersoverleg (Peelo).


Leencafé Peelo krijgt vorm

januari 2013


Langzaam maar zeker begint ook Leencafé Peelo vorm te krijgen. Tot de zomer moesten we de ruimte delen met de overblijf en dat bracht vooral ruimtelijk z’n beperkingen mee. Eigenlijk zou ook nu een deel van de kasten verrijdbaar moeten zijn, zodat de ruimte buiten openingstijden ook verhuurbaar is voor de wijkvereniging, maar onder de huidige kasten zijn geen wieltjes te plaatsen. Wordt vervolgd…

In de loop van dit (bijna) afgelopen jaar moesten we helaas afscheid nemen van enkele vrijwilligers van het eerste uur. Vooral het feit dat er minder mensen kwamen dan verwacht zorgde voor enige teleurstelling. Gelukkig konden we in de maanden na de zomervakantie ook een behoorlijk aantal nieuwe vrijwilligers verwelkomen, zodat de openingstijden toch gegarandeerd waren.

En er bleek onverwacht talent onder de nieuwe mensen te zitten, zodat we in december ook konden starten met extra activiteiten! Na een kindertheater hebben we een succesvolle knutselmiddag georganiseerd. Na een kindertheater hebben we een succesvolle knutselmiddag georganiseerd.Leencafé Vredeveld is verhuisd naar De Vijverhof

december 2012


Zoals jullie weten hebben wij op 1 december 2012 het Leencafe Assen-Oost verhuisd van speeltuingebouw De Poort aan de Pelikaanstraat naar Woonzorgcentrum De Vijverhof aan de Vredeveldseweg 75. En een week later (8 december) hielden we het openingsfeest.

Zowel bij de verhuizing, als bij de voorbereidingen van het openingsfeest kregen wij veel hulp van De Vijverhof (activiteitenbegeleidster Wilma Kruit, enkele Vijverhofvrijwilligers). Maar ook van onze eigen vrijwilligers. Er is een PR-actie op touw gezet, geflyerd, de boekenkasten zijn leeggehaald en weer op alfabet gevuld; er zijn bijna 100 dozen met boeken versjouwd! Zonder al die helpende handen, was het niet gelukt. Waarvoor dus onze hartelijke dank!

Het openingsfeest op 8 december werd goed bezocht, en was uitstekend verzorgd door de Vijverhof, die zorgde voor de hapjes en drankjes. Heel erg fijn. Veel mensen genoten hiervan. Ons openingsprogramma was een coproductie van De Vijverhof en Leencafé samen, en bestond uit een optreden van vertellers, en onze clown Jut.


Verhuizen van de Poort naar de Vijverhof

November 2012


Toen we vorig jaar van plan waren om in Vredeveld een leencafé op te richten, konden we nergens terecht. Totdat Teresa via de opbouwwerkers in contact kwam met de mensen van de speeltuinvereniging. De EAS was een beetje een kwijnende vereniging, en toen we eenmaal die lidmaatschapconstructie hadden bedacht (leners van ons ook lid worden van de EAS), dachten we dat we met elkaar geholpen waren. Zij leden erbij, wij onderdak.

Maar in de praktijk blijken er aan die constructie meer haken en ogen te zitten dan we toen voorzien hebben. De locatie is niet toegankelijk voor mensen die op enige manier wielen bij zich hebben, zoals een rollator. En we zitten elkaar meer in de weg dan we dachten dat het geval zou zijn.

Dat het ledenaantal  maar mondjesmaat groeit, is voor ons jammer, maar is voor de mensen van de EAS ook een grote teleurstelling. Zij hebben er minder voordeel bij dan ze verwachtten. Daarom willen ze nu dat wij gaan bijdragen aan de huur en de stookkosten, en dat kunnen we gewoon niet.

Daarom zijn we op zoek gegaan naar een ander onderkomen. De gesprekken die we de afgelopen tijd gevoerd hebben met mensen van de Vijverhof verlopen positief en we verwachten dat dat gaat lukken. We proberen per 1 december al te verhuizen.

Oprichting Leencafé in 2011

In de zomer van 2011 werd duidelijk dat  alle vier wijkvestigingen van de bibliotheek in Assen gaan sluiten. Als fervent bibliotheekganger wilde Teresa Kloosterhuis zich inzetten voor het behoud van een bibliotheekfunctie in de wijk. Binnen de doelstellingen van de bibliotheek (eigentijds, digitaal kenniscentrum) bleek dit niet mogelijk. Daarom heeft zij een alternatief bedacht: een Leencafé. Een bibliotheek nieuwe stijl, namelijk als een ontmoetings- en voorzieningenfunctie in de wijk.


Het idee

Een Leencafé is  een ontmoetingsruimte in wijkcentra waar wijkbewoners boeken en speelgoed kunnen lenen. Dit biedt een plekje in de wijk voor met name minder mobiele ouderen en gezinnen met jonge kinderen die niet zo makkelijk de tocht naar de centrale bibliotheek in het centrum van Assen kunnen maken. Hierin werken vrijwilligers die boeken inzamelen en activiteiten organiseren die met lezen te maken hebben zoals voorleesuurtjes, taalcursus, kindertheater, etc. Voor en door de wijk. Dit heeft een welzijnsfunctie voor de wijk. Het versterkt het gebruik van huidige wijkcentra, het stimuleert ontmoeting, gaat eenzaamheid tegen en bevordert taalbeheersing.


Stichting opgericht

Na artikelen in de media werd Teresa benaderd door verschillende vrijwilligers en instellingen die wilden meewerken. Zo kwam het dat zij in november 2011 een stichting oprichtte die wijkorganisaties faciliteert met materiaal en vrijwilligers. Op zaterdag  10 maart openen de eerste twee Leencafé’s in Vredeveld bij speeltuinvereniging De Poort en in Peelo bij wijkvereniging Peeler-Marke. Hier wordt begonnen met het uitlenen van boeken, in de toekomst wordt er ook speelgoed uitgeleend. En wellicht op termijn nog andere zaken waar wijkbewoners belang bij kunnen hebben, zoals tuingereedschap, of het ruilen van diensten.

Boeken inzamelen

Vanaf december 2011 zijn op drie plekken in Assen boeken ingezameld; door wijkvereniging Marsdijk in De Dissel, wijkvereniging Peeler-Marke in ’t Markehuus en basisschool De Regenboog. Verder zijn boeken gedoneerd door kringloopwinkel De Kiekshop en de Stichting Budgetsupport (Stichting Budgetsupport Assen). De ABN AMRO bank in Assen heeft haar ingezamelde boeken voor de zwerfboekactie aan ons gedoneerd. In tientallen bijeenkomsten werden en worden de boeken gesorteerd en gekaft. We hebben ook boeken en boekenkasten overgenomen van de Bibliotheek Assen. In totaal zijn er nu zo’n 4.000 boeken, 2.000 boeken per locatie.


Doelgroepen

Het Leencafé wil een welzijnsfunctie bieden voor alle wijkbewoners, en vooral voor minder mobiele ouderen en gezinnen met jonge kinderen die minder makkelijk naar de bibliotheek in het centrum kunnen komen. Wij geloven dat een plekje “om de hoek” waar je boeken kunt lenen cruciaal is voor leesbevordering en dat dit een belangrijke ontmoetingsfunctie heeft. Het is het “ommetje” voor de ouderen die hier vooral met jonge kinderen in aanraking komen.


Met een Leencafé willen we de volgende effecten bereiken:

  • Sociale cohesie Ontmoeting, wijkbewoners leren elkaar kennen. Er zijn activiteiten die met lezen te maken hebben, zoals kindertheater, voorleesuurtjes, boekenclub, taalcursus, etc. Voor veel ouderen is het een “ommetje” en gaat zo eenzaamheid tegen. Het brengt ouderen en kinderen met elkaar in contact.
  • Taalontwikkeling Het draagt bij aan taalontwikkeling en leesbevordering van kinderen en vermindert zo taalachterstand. Taal is belangrijk voor het leveren en vergroten van prestaties en kansen op school en later in de maatschappij, o.a. op de op arbeidsmarkt. Het leert kinderen het plezier van lezen en liefde voor verhalen.
  • Educatie Het brengt educatie: met educatief speelgoed en boeken leren kinderen spelenderwijs.
  • Persoonlijke groei Het brengt persoonlijke ontwikkeling en inspiratie: themaboeken met kennis en informatie inspireren mensen. En het biedt ontspanning, plezier en vermaak. Vrijwilligers krijgen het lidmaatschap gratis en het lidmaatschap wordt aangeboden op de meedoenwebshop van de gemeente Assen. Zo kan ook iedereen met een smalle portemonnee meedoen.
  • Duurzaamheid Het bevordert duurzaamheid: boeken en speelgoed worden hergebruikt.


Bijdrage aan de leefbaarheid en draagvlak in de stad

De stichting werkt samen met wijkinstanties zoals de wijkverenigingen en instellingen van de Brede School. Inmiddels is er een bestuur van 6 personen, een groep van ongeveer 20 vrijwilligers. De wijk Peelo heeft 6.930 inwoners en de wijkvereniging heeft zo’n 850 leden en 130 vrijwilligers. De wijk Vredeveld, of Assen Oost, heeft 7.893 inwoners en de speeltuinvereniging ruim 100 leden en 20 vrijwilligers. De huidige bibliotheek heeft in deze wijken ruim 7.000 leden. Verwachting is dat het Leencafé hiervan een derde zal krijgen, ruim 2.000 leden.


Toekomst

De bedoeling is om ook de andere wijken waar de filialen van de bibliotheek gaan sluiten een Leencafé op te richten. En in wijken waar er belangstelling voor is, zo is er al gesproken met de brede school in Pittelo en vanuit zorgvoorziening in De Larix.  Het bestuur wil de samenwerking met instanties in de wijken, zoals bijvoorbeeld Resto van Harte en Vluchtelingenwerk Nederland verder verdiepen en bestendigen. Het bestuur is momenteel bezig met het uitwerken van een activiteitenprogramma. Doel is om elke week verschillende activiteiten aan te bieden.